Algemene voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van (ver)koop en/of van goederen van Nature@home hierna te noemen: “verkoper”, en koper anderzijds. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Koper: Degene met wie verkoper een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;

b. Goederen/het geleverde: Alle goederen en materialen geleverd of te leveren door de verkoper;

c. Order: Bestelling en/of opdracht en/of order;

d. Voorraadartikelen: Artikelen die zonder enige vorm van bewerking door verkoop direct uit voorraad kunnen worden geleverd;

e. Speciaal bestelde artikelen: Artikelen die niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd op het moment van het plaatsen van de order en/of artikelen die op verzoek van de koper door verkoper worden ingekocht en/of vervaardigd.

 

Artikel 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door de verkoper dan wel zodra de verkoper is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

4. Beschrijvingen, afbeeldingen en/of andere informatie niet inbegrepen in de aanbieding of de overeenkomst zijn niet bindend voor Verkoper.

 

Artikel 3 PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

2. Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten.

3. Eventuele voor- en respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van verscheep/aankomst/aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van koper.

 

Artikel 4 OFFERTE

1. Alle offertes zijn gedurende 15 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders overeen gekomen. Ze zijn gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen, gedane opmetingen, hoeveelheden. De koper is verplicht de verkoper te informeren over feiten en/of omstandigheden die de werkzaamheden kunnen beïnvloeden.

2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, de totale prijs alsook de leveringstermijn. 

Alles wat niet vermeld staat op de offerte, valt niet onder de overeenkomst.

3. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 5 LEVERING

1. Bij levering franco reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.

2. Levering franco geschiedt ongelost, zodat de koper verantwoordelijk is voor het lossen van de lading.

3. In alle andere gevallen worden de goederen voor rekening en risico van de koper vervoerd.

4. Levering van de goederen vindt plaats ex Works en bij franco aflevering door afgifte aan de eerste vervoerder.

5. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede – zowel kwantitatief als kwalitatief – niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.

6. Bij levering franco behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en verhard terrein kan komen. Een en ander ter beoordeling van de verkoper of de door hem ingeschakelde hulppersonen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 6 LEVERINGSTERMIJNEN

1. De leveringstermijn is indicatief en schept geen fatale termijn.

2. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Verkoper zal de koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.

3. Indien bij de levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, dienen de goederen binnen 30 dagen na bestelling te zijn afgeroepen. Na 30 dagen na bestelling heeft de verkoper recht op betaling.

4. Wanneer binnen 30 dagen na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht om aan deze sommatie binnen 5 dagen te voldoen. De door koper na sommatie te noemen termijn mag een termijn van 30 dagen niet overschrijden.

5. Verkoper is gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij levering op afroep.

 

Artikel 7 CONTROLE EN RECLAMATIES

1. De koper dient het geleverde binnen 48 uur na levering op gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle eventuele verpakkingsmaterialen en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde wordt/worden verwijderd.

2. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.

3. Reclamaties op grond van uiterlijk zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever niet onmiddellijk bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs het beweerde gebrek aantekent.

4. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 2 en 3 dienen binnen 5 dagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren,schriftelijk per email, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

5. Geen reclamatie wordt geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.

6. Indien reclamatie gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van het geleverde, hetzij de zaken vervangen na terugzending van het oorspronkelijk geleverde. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade anders dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

7. Het betwiste bedrag mag niet worden afgetrokken van openstaande betalingen.

8. De Afnemer mag het bedrag van de creditnota aftrekken van toekomstige betalingen.

9.In geval van handelswaar die moet worden retour gezonden aan Verkoper, moet de retourzendingsprocedure voor handelswaar worden gevolgd.

 

Artikel 8 BETALING

1. De koper ontvangt de factuur per e-mail op het bij verkoper bekende adres.

2. Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. De factuurdatum is de verzenddatum en deze bepaalt de datum waarop betaling verschuldigd is. Dat is niet de datum van ontvangst van de goederen. Indien geen betalingsvoorwaarde is aangegeven op de voorzijde van de factuur bedraagt de betalingstermijn 30 dagen.

Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar.

3. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.

4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Het is koper niet toegestaan betalingen op te schorten.

5. Indien betaling niet of te laat wordt ontvangen, indien niet-geautoriseerde betalingen worden gedaan of indien niet-geautoriseerde kortingen worden gehanteerd, behoudt verkoper zich  het recht voor toekomstige orders vast te houden tot volledige betaling is ontvangen.

6. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.

7. Indien verkoper door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.

8. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de verkoper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan.

9. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met verkoper of indien er bij verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is verkoper bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden.

10. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten indien door de kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

 

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde zaken wordt voorbehouden totdat alle vorderingen tot betaling, met inbegrip van rente en kosten, zijn voldaan.

2. Verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen.

3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

4. De verkoper wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door de verkoper zijn voor rekening van de koper.

 

 

 

Artikel 10 OVERMACHT

1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie wanneer verkoper goederen bij een derde in het buitenland betrekt en deze derde jegens verkoper tekortschiet.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 KWALITEIT

1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.

2. Voor kwaliteitsnormen hanteren wij de geldende normen uit het land van herkomst met betrekking tot de maat- en diktetolerantie, de verlijming, de opbouw van de platen en de kwaliteiten.

3. Verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen. Ook niet indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt.

4. Leveringen op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd.

5. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen 48 uren nadat de verkoper

zijn verlangen daartoe kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 12 GARANTIE

1. De garantie beperkt zich tot de zich voordoende productiefouten en omvat dus geen hiaten die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of gebruik van het geleverde.

2. De garantie is enkel geldig indien de panelen geïnstalleerd werden zoals beschreven in de algemene montage instructies op de website van Cocomosaic.nl. De panelen zijn in principe alleen geschikt voor binnengebruik, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Een paneel dat al voor het plaatsen fouten vertoont en toch geïnstalleerd wordt, is uitgesloten van garantie.

4. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de verkoopdatum.

5. De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de eerste Afnemer.

6. De garantie geldt uitsluitend voor goederen in de originele verpakking. Goederen in de uitverkoop worden uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie.

7. Transportschade of schade door het verkeerd manipuleren van de goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie.

 

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, behoudens en voor zover koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper.

3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de verwerkingsvoorschriften van de producent en/of leverancier.

Koper wordt geacht met deze verwerkingsvoorschriften bekend te zijn.

4. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van de verkoper. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. De verkoper is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.

5. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.

6. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij verkoper voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

7. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.

8. De panelen zijn een 100% natuurlijk product en het complete productieproces ervan is manueel. Geen enkel paneel is identiek. De variatie tussen de panelen kan niet worden beschouwd als een gebrek. De verkoper kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kleur- en vormverschillen.

9. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het ontstaan van krimpnaden als gevolg van verandering in temperatuur en/of luchtvochtigheid.

10. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit foutief onderhoud. De Afnemer dient de instructies voor onderhoud zoals vermeld op de website cocomosaic.nl te respecteren.

11. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit foutieve opslag bij de koper. De koper dient de voorwaarden voor opslag zoals vermeld op de website cocomosaic.nl correct op te volgen.

 

Artikel 14 ONTBINDING EN ANNULERING

1. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien de kredietverzekering van verkoper om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die verkoper op koper heeft direct volledig opeisbaar.

2. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

4. In geval van annulering is de gehele vordering van de verkoper direct volledig opeisbaar.

 

Artikel 15 RETOURZENDINGEN

1. Retourneren is slechts mogelijk in geval van voorraadartikelen.

Voor koper speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

2. Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. In geval van retournering wordt 85% van de factuurwaarde door verkoper aan koper terugbetaald.

3. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd.

4 Geen handelswaar wordt verkocht op basis van gegarandeerde verkoop of met de mogelijkheid van retourzending.

5.De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

6. De koper dient de handelswaar verzekerd te retourneren.

7. Alle retourzendingen moeten ons magazijn bereiken binnen 30 dagen na de datum van melding.

8. Verkoper zal geen creditnota verstrekken voordat de retour gezonden zending in het distributiecentrum is ontvangen en gecontroleerd.

9. De waarde van retour gezonden producten kan niet worden afgetrokken van openstaande facturen.

De koper mag het op de creditnota vermelde bedrag wel aftrekken van toekomstige betalingen.

 

Artikel 15 HET BEWERKEN VAN GOEDEREN

1. Onder bewerken wordt verstaan het vingerlassen, kantverlijmen, vlakverlijmen, gronden, lakken, verduurzamen, schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van goederen.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadigingen of andere waardeverminderingen van de te bewerken goederen. De verkoper verzekert de te bewerken goederen tegen geen enkel risico.

3. Koper is gehouden de zaken binnen 7 dagen na gereedmelding af te nemen. Bij gebreke daarvan heeft de verkoper recht op vergoeding van de door latere levering geleden schade.

 

Artikel 16 DOORVERKOOP HANDELSWAAR

1. De producten van verkoper mogen niet worden verkocht aan andere detailhandelaren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

2. Overlading of doorverkoop van handelswaar naar niet-goedgekeurde branches mag niet plaatsvinden zonder de schriftelijke goedkeuring van de verkoper.

3. De koper mag niet zonder schriftelijke toestemming van de verkoper de handelswaar verkopen

aan derden onder de vastgestelde consumentenprijs.

 

Artikel 17 PRIVACY

1. Alle klantgegevens zoals bekend bij de verkoper zullen door de verkoper uitsluitend worden gebruikt voor intern gebruik en commerciële doeleinden en niet worden doorgegeven

aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper.

 

Artikel 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda, tenzij verkoper het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.

 

    Belder 27

    4704 RK  Roosendaal

T +31(0) 165 744 007

E info@natureathome.nl

    www.natureathome.nl       

    kvk nr 58025979