Garantie voorwaarden

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij tot 2 jaar garantie op de door ons geleverde Nature@home producten. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de verkoopdatum. De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de eerste koper.

 

Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen hiaten die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of gebruik van het geleverde.

 

De garantie is enkel geldig indien de panelen geïnstalleerd en onderhouden werden zoals beschreven in de algemene montage instructies. De panelen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Toepassing van het product buiten is voor eigen risico en valt buiten de garantie.

 

Een paneel dat al voor het plaatsen fouten vertoont en toch geïnstalleerd wordt, wordt uitgesloten van onze garantie. Klachten over inherente gebreken die zichtbaar waren voor de plaatsing worden niet aanvaard na plaatsing.

 

De garantie geldt alleen voor goederen geleverd in de originele verpakking. Goederen in de uitverkoop worden uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie.

 

Onze producten bestaan uit natuurlijke materialen. Geen enkel paneel is identiek en geen enkel paneel is wat betreft kleur en vorm gelijk. Wij kunnen dus geen waarborg geven wat betreft natuurlijke kleur- en vormverschillen.

 

Transportschade of schade door het verkeerd manipuleren van de goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.

 

Voldoet de koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig, aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan is Nature@home niet gehouden garantie te verlenen, zolang die situatie voortduurt.

 

Nature@home is nooit verantwoordelijk voor eender welk verlies of beschadiging direct of indirect verbonden met de klacht. Nature@home is nooit verantwoordelijk voor montagekosten, verplaatsingskosten, transportkosten of kosten voor derde partijen direct of indirect verbonden met de klacht. De kosten voor een eventueel nieuwe installatie of transport worden niet gedragen door Nature@home maar door de eindklant.

 

Garanties die vallen onder de wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de aankopen van een klant worden gerespecteerd. De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de klant.

 

Bij goedkeuring van de vordering volgt er een compensatie door middel van een creditnota of vervanging van de afgekeurde goederen, naar keuze van Nature@home.

 

Deze garantie geldt totdat ze wordt vervangen en valt binnen de voorwaarden beschreven in de algemene verkoopvoorwaarden van Nature@home.